فرارو

شخصیت رئیس جمهور چهاردهم دوگانه نیست

شخصیت رئیس جمهور چهاردهم دوگانه نیست

جواد کریمی قدوسی: ۱۶سال از مجلس هشتم تا مجلس یازدهم با آقای ‎پزشکیان همکار بودم در این شانزده سال دل و زبان او را یک رنگ دیدم شخصیت ‎رئیس جمهور چهاردهم دوگانه نیست.

شخصیت رئیس جمهور چهاردهم دوگانه نیست